دلم هوس کرده ...!!

دلم هوس یک دوست قدیمی کرده 
یک رفیق شش دانگ 
یک آرام دل 
کسی که امتحانش را در رفاقت پس داده 
ودیگر محک زدن وزیرو رو کردنی در کار نباشد 
رفیقی که من نگویم و 
او بشنود 
بخندم وحجم بغض را در خنده ام ببیند 
رفیقی که بگویمش برو امـــــــا 
بـــــــــماند 
که نرود ....

 

/ 0 نظر / 66 بازدید